fbpx

Algemene voorwaarden

Toon mijn favorieten

Algemene voorwaarden Jouwnieuweplek.nl

Algemeen
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van www.jouwnieuweplek.nl en alle onderdelen hiervan, hierna genoemd het platform. Door gebruik te maken van het platform op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Wij behouden voor ons het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van het platform voortzet na aanpassing van de Voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Gebruik Jouwnieuweplek.nl
Het is niet toegestaan op en/of via jouwnieuweplek.nl content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voor zover die:

  • in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
  • inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden;
  • in strijd zijn met door de Jouwnieuweplek.nl gegeven redelijke aanwijzingen;
  • anderszins onrechtmatig zijn jegens Jouwnieuweplek.nl of een derde.

U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van het Platform te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van het Platform verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de ‘nettiquette’ in acht nemen en u zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of Jouwnieuweplek.nl, het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen, inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen, hacken, het uitvoeren van dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.

Jouwnieuweplek.nl behoudt zich het recht voor uw bijdragen in te korten of te wijzigen. Zij behoudt zicht tevens het recht voor om bijdragen te verwijderen van het Platform. Dit zal zich onder meer kunnen voordoen in de volgende gevallen:

  • de betreffende bijdrage maakt inbreuk op de rechten van Jouwnieuweplek.nl en/of derden;
  • de betreffende bijdrage kan op enige andere wijze schade veroorzaken voor uzelf, voor derden of voor Jouwnieuweplek.nl
  • de betreffende bijdrage is in strijd met de regels voor het plaatsen van bijdragen zoals deze zijn omschreven in deze Voorwaarden.

Inloggegevens
Voor het plaatsen van reacties op het Platform kan eenmalige registratie verplicht zijn. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van Jouwnieuweplek.nl. Deze vindt u verderop op deze pagina.

U staat er jegens Jouwnieuweplek.nl voor in dat de informatie – waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres – die u aan haar verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot het Platform met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken.

Auteursrechten en content
U behoudt de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot content die door u op het Platform wordt geplaatst

U stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van content, bestanden, gegevens en/of materialen aan Jouwnieuweplek.nl, u aan Jouwnieuweplek.nl een onbezwaarde, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met het Platform.

U stemt ermee in dat de content die u plaatst op het Platform gebruikt kan worden door andere gebruikers van het Platform. Jouwnieuweplek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door gebruikers van het Platform

U staat er jegens Jouwnieuweplek.nl voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de door u geplaatste content en vrijwaart Jouwnieuweplek.nl voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk zou maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zou zijn jegens derden.

Beëindiging deelname

Jouwnieuweplek.nl is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen, te weigeren om u diensten te verlenen en/of de toegang daartoe onmogelijk te maken, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) u handelt in strijd met deze Voorwaarden;

(ii) Jouwnieuweplek.nl van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan u zelf, aan derden of aan Jouwnieuweplek.nl kunnen toebrengen.

Neemt contact met Jouwnieuweplek.nl op om uw account te verwijderen. Dit is ten alle tijden mogelijk. Alle gegevens worden hierna verwijderd van de website en uit onze database.

Communicatie en informatie voorzieningen
U stemt ermee in dat wij u e-mails mogen toesturen over de producten en diensten van Jouwnieuweplek.nl. Deze zullen informatief van aard zijn.

Rechten van intellectuele eigendom
U erkent en stemt ermee in dat het Platform bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van Jouwnieuweplek.nl en/of gebruikers van het Platform en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Gebruik van content op Jouwnieuweplek.nl
Op het gebruik van de content op Jouwnieuweplek.nl alsmede de bijdragen van gebruikers van het Platform, is de Creative Commons Licentie Naamsvermelding-Gelijk delen van toepassing. Voor meer informatie zie: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/.

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan. Wilt u foto’s of afbeeldingen gebruiken voor publicatiedoeleinden? Neem voor de voorwaarden contact op met de beeldredacteur via info@Jouwnieuweplek.nl

Aansprakelijkheid
De informatie op dit Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. Jouwnieuweplek.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op dit Platform, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van het Platform die zouden zijn ingegeven door de op het Platform geplaatste informatie.

Overige bepalingen
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.